پنج شعبه مدیریت کرمانشاه ارتقادرجه یافتند

پنج شعبه مدیریت کرمانشاه ارتقادرجه یافتند

با اعلام نتایج درجه بندی شعب در سال 1390از سوی اداره طرح وبرنامه پنج شعبه مدیریت کرمانشاه از درجه چهار به درجه سه ارتقا یافت . به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمانشاه براساس حجم عملکرد وفعالیت شعب این مدیریت طی سال گذشته شعب شهید مطهری ، آبادانی مسکن ، آیت ا...کاشانی،شریعتی وشعبه شهرستان سرپل ذهاب از درجه چهار به درجه سه ارتقا یافتند. گفتنی است ارتقا درجه شعب برمبنای امتیازات اکتسابی شعب در حوزه های منابع ، مصارف ، خدمات وفعالیت های بانکداری الکترونیک درقالب روش متوسط بانکی (AHP) انجام می شود.

 

Last Updated 1394/4/2