مدیریت شعب اردبیل مدیریت شعب اردبیل

مدیر شعب استان اردبیل
تلفن : 045-33733289
نمابر :
آدرس پستی : اردبیل مابین میدان بسیج و میدان ارتش -جنب اداره تبلیغات اسلامی

معاون شعب استان اردبیل
آدرس پستی : اردبیل مابین میدان بسیج و میدان ارتش -جنب اداره تبلیغات اسلامی
تلفن : 045-33733265
نمابر : 045-33733265