هیات مدیره هیات مدیره

رییس هیات مدیره
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم
تلفن : 021-88797824
نمابر : 021-82932809
عضو هیات مدیره
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-88875671
نمابر : 021-82932801
عضو هیات مدیره
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-88874180
نمابر : 021-82932810
عضو هیات مدیره
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم
تلفن : 021-82932804
نمابر : 021-88875670