معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل امور مدیریت های شعب - معاون هماهنگی

فهیمه صالحی
اداره کل امور مدیریت های شعب - معاون هماهنگی
تلفن : 021-88773431
نمابر : 021-88773431
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم