معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل فناوری اطلاعات - معاون نرم افزار

فرهاد فیاض فر
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون نرم افزار
تلفن :
نمابر :
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن