مدیریت شعب کردستان مدیریت شعب کردستان

معاون مالی وفناوری شعب اسنان کردستان
آدرس پستی : سنندج-میدان آزادی-خیابان حسن آباد
تلفن : 087-33238383
نمابر : 087-33243083
معاون اجرایی شعب استان کردستان
آدرس پستی : سنندج-میدان آزادی- خیابان حسن آباد
تلفن : 087-33282131
نمابر : 087-33282131
مدیر شعب استان کردستان
آدرس پستی : سنندج-میدان آزادی- خیابان حسن آباد
تلفن : 087-33288962
نمابر : 087-33288963