نمایش اخبار نمایش اخبار

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد:

واکنش متعهدانه بانک مسکن به یک دغدغه ملی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از مجموعه اقدامات بانک مسکن در دو حوزه «تامین مالی طرح های مسکن و شهری» و «مشارکت موثر در سیاست گذاری بخش مسکن»، حرکت بانک مسکن در افق ۱۴۰۰ را تایید کرد.