نمایش اخبار نمایش اخبار

افزایش حداکثر قدمت ساختمان ها در دستورالعمل تسهیلات مسکن

حداکثر قدمت ساختمان ها در دستورالعمل پرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن برای اوراق گواهی حق تقدم افزایش پیدا کرد.