نمایش اخبار نمایش اخبار

بانک مسکن گزارش می دهد

سه راهبرد دولت برای مدیریت مالی و دارایی

وزارت اقتصاد سه راهبرد کلیدی دولت در حوزه مدیریت مالی و دارایی را تشریح کرد.