نمایش اخبار نمایش اخبار

بانک مسکن گزارش می دهد

بانک مسکن بانک اصلی عامل اجرای طرح اقدام ملی مسکن در کشور است

طرح اقدام ملی مسکن در دستور کار هیأت دولت و وزارت راه و شهر سازی است وبیش از 400هزار واحد به بانک اعلام شده است ،که امکان افزایش تا 700هزار واحد وجود دارد.