اداره کل امور کارکنان اداره کل امور کارکنان

رییس اداره کل امورکارکنان
تلفن : 021-64572260-3
نمابر : 021-66701295
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم

معاون منابع انسانی اداره کل امور کارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم -
تلفن : 021-64572261
نمابر : 021-66701295
معاون فنی اداره کل امور کارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم
تلفن : 021-64572262
نمابر : 021-66701295

ساختار سازمانی ساختار سازمانی