اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول

رییس اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
تلفن : 021-66702166
نمابر : 021-66709658
آدرس پستی : خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم-

معاون داده کاوی اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
آدرس پستی : خ فردوسي جنوبي، نبش سرهنگ سخائي، ساختمان شماره 1 بانك مسكن، طبقه دوم
تلفن : 021-66744658
نمابر : 021-66730383
معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
آدرس پستی : خ فردوسي جنوبي، نبش سرهنگ سخائي، ساختمان شماره 1 بانك مسكن، طبقه دوم
تلفن : 021-66714098
نمابر : 021-66714098

ساختار سازمانی ساختار سازمانی