اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد - معاون برنامه ریزی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-82932333
نمابر :
اداره کل برنامه ریزی وارزیابی عملکرد - معاون
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-82932332
نمابر :
رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 82932331 - 021
نمابر :
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی