مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومي دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به نگهداری، تعمیرات بخشهای ابنیه و دکوراتیو و راهبری تأسیسات مکانیکی و برقی در ساختمانهای ستادی بانک مسکن در شهر تهران

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومي دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به نگهداری، تعمیرات بخشهای ابنیه و دکوراتیو و راهبری تأسیسات مکانیکی و برقی در ساختمانهای ستادی بانک مسکن در شهر تهران
شماره :
38/97/48

1-نام و نشاني مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری امور مربوط به نگهداری، تعمیرات بخشهای ابنیه و دکوراتیو و راهبری تأسیسات مکانیکی و برقی در ساختمانهای ستادی بانک مسکن در شهر تهران طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و پیوست های آن 

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 3/120/000/000 (سه میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال )كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به نگهداری، تعمیرات بخشهای ابنیه و دکوراتیو و راهبری تأسیسات مکانیکی و برقی در ساختمانهای ستادی بانک مسکن در شهر تهران طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و پیوست های آن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/05/28 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768                     

ساعت : 10:27:00
تاريخ : 1397/05/28