مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومي دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی کلیه ساختمان های ادارات کل مرکزی ، مدیریت های شعب و شعب استان ها و ساختمان های سراسر کشور به صورت حجمی ، طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه