مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری پشتيباني دو سالانه (سرويس، تعمیر، نگهداري) و تأمين قطعات تعداد 780 دستگاه وب كيوسك بانكي (650 دستگاه فاقد كارت هديه و 130 دستگاه داراي كارت هديه) مورد استفاده در سطح كشور

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری پشتيباني دو سالانه (سرويس، تعمیر، نگهداري) و تأمين قطعات تعداد 780 دستگاه وب كيوسك بانكي (650 دستگاه فاقد كارت هديه و 130 دستگاه داراي كارت هديه) مورد استفاده در سطح كشور
شماره :
48/97/48

1-نام و نشاني مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری پشتيباني دو سالانه (سرويس، تعمیر، نگهداري) و تأمين قطعات تعداد 780 دستگاه وب كيوسك بانكي  (650 دستگاه فاقد كارت هديه و 130 دستگاه داراي كارت هديه) مورد استفاده در سطح كشور

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 1/950/000/000 ( یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال ) كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری پشتيباني دو سالانه (سرويس، تعمیر، نگهداري) و تأمين قطعات تعداد 780 دستگاه وب كيوسك بانكي  (650 دستگاه فاقد كارت هديه و 130 دستگاه داراي كارت هديه) مورد استفاده در سطح كشور را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/06/20 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه

پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و  85193768                     

ساعت : 10:57:00
تاريخ : 1397/06/19